Strategie AV 21

V rámci Strategie AV21 je ALMA zapojena do dvou programů - „Diagnostické metody a techniky“ a „Město jako laboratoř změny“. Nové analytické přístupy např. aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (ESEM) nebo sekundárního elektronového hyperspektrálního zobrazování (SEHI), se vyvíjí ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR.

V programu Město jako laboratoř změny se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst, městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Obě sekce programu propojuje zájem o perspektivy lidských sídel tváří v tvář výzvám klimatických změn, a to ve smyslu sociálních a historicky utvářených struktur i ve smyslu technických parametrů a odolnosti staveb. Výsledkem projektů propojujících přístupy technických, přírodních a společenských věd má být výzkum, jenž není omezený mentálními horizonty jednotlivých oborů a produkuje sdělení relevantní pro veřejnost a využitelná v komerční sféře i ve sféře veřejného rozhodování.

Naše laboratoř je zapojena v tématu „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek“

Kontaktní osoba: Ing. Silvie Švarcová, Ph.D.

Výzkum materiálů, konstrukcí a technologií patří k nejdynamičtějším oborům současné vědy, přičemž ambicí programu je jednotlivé obory spojovat a na základě diagnostiky, monitoringu a modelování jejich chování vyvíjet nové metody a postupy jak pro nové stavby, tak i pro konzervaci a restaurování památek. V rámci aktivity v naší laboratoři se zaměřujeme na objasňování příčin degradace malířských děl, které jsou vystaveny různým klimatickým vlivům. Tyto poznatky pomohou při objasňování původního vzhledu malířských děl, při rozhodování o nastavení vhodných klimatických poměrů či volbě vhodné konzervační procedury.