Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen-fluorescenčními metodami

Janka Hradilová a David Hradil

Malířské dílo má obvykle poměrně složitou vnitřní strukturu utvořenou z mnoha po sobě jdoucích vrstev. Způsob nanášení vlastní malby a její materiálové složení charakterizuje tzv. techniku malby. Postup, jakým malba vznikla, se v průběhu historie mění. Jednotlivá díla nesou znaky různých malířských postupů, změny v kompozici malby, druhotné zásahy. Popis techniky malby je pro studium malířských děl zásadní, neboť souvisí s dobou, místem vzniku díla i jeho autorem. Nejpřesnějšího popisu techniky malby lze dosáhnout při odebrání mikro-vzorků a studiu mikro-stratigrafie, nicméně odběr vzorků představuje destruktivní zásah do díla. Proto v poslední době dochází k velkému rozvoji neinvazivních metod, které žádným způsobem integritu díla nenarušují. Některé neinvazivní metody se již běžně při restaurátorském průzkumu používají – např. fotografování ve viditelném a UV světle, infračervené fotografování a/nebo reflektografie, příp. rentgenová radiografie. Tato monografie si klade za cíl představit nejnovější poznatky v oblasti metod založených na rentgenovém záření, jejich přínos i možné nástrahy, které mohou vyvstat zejména při interpretaci získaných dat. Zejména podrobně jsou rozebírány rentgenová radiografie (včetně použití nejnovější generace materiálově citlivých detektorů) a rentgen-fluorescenční metody (včetně velkoplošného prvkového mapování).

Kniha byla vydána za účelové podpory projektu NAKI DF12P01OVV048 (Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví).
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
Počet stran: 176
ISBN 978-80-87108-60-4

Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historické bádání obecně

David Hradil, Janka Hradilová, Igor Fogaš, Štěpánka Hrdličková Kučková

K příležitosti konání 1. studentského workshopu pořádaného laboratoří ALMA ve dnech 30.9 - 2.10. 2013 byla vydána monografie s názvem "Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko - historická bádání obecně" autorů D. Hradila, J. Hradilové, I. Fogaše a Š. Hrdličkové Kučkové. Účastnící workshopu mají publikaci zajištěnu zdarma (bude zaslána), ostatní si ji mohou objednat.

Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISBN 978-80-87108-43-7