Neinvazivní průzkum

Neinvazivní průzkum malířských výtvarných děl radiografickými a rentgen-fluorescenčními metodami

Autoři: Janka Hradilová a David Hradil

Malířské dílo má obvykle poměrně složitou vnitřní strukturu utvořenou z mnoha po sobě jdoucích vrstev. Způsob nanášení vlastní malby a její materiálové složení charakterizuje tzv. techniku malby. Postup, jakým malba vznikla, se v průběhu historie mění. Jednotlivá díla nesou znaky různých malířských postupů, změny v kompozici malby, druhotné zásahy. Popis techniky malby je pro studium malířských děl zásadní, neboť souvisí s dobou, místem vzniku díla i jeho autorem. Nejpřesnějšího popisu techniky malby lze dosáhnout při odebrání mikro-vzorků a studiu mikro-stratigrafie, nicméně odběr vzorků představuje destruktivní zásah do díla. Proto v poslední době dochází k velkému rozvoji neinvazivních metod, které žádným způsobem integritu díla nenarušují. Některé neinvazivní metody se již běžně při restaurátorském průzkumu používají – např. fotografování ve viditelném a UV světle, infračervené fotografování a/nebo reflektografie, příp. rentgenová radiografie. Tato monografie si klade za cíl představit nejnovější poznatky v oblasti metod založených na rentgenovém záření, jejich přínos i možné nástrahy, které mohou vyvstat zejména při interpretaci získaných dat. Zejména podrobně jsou rozebírány rentgenová radiografie (včetně použití nejnovější generace materiálově citlivých detektorů) a rentgen-fluorescenční metody (včetně velkoplošného prvkového mapování).

Kniha byla vydána za účelové podpory projektu NAKI DF12P01OVV048 (Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví).

Vydala Akademie výtvarných umění v Praze

Počet stran: 176

ISBN 978-80-87108-60-4

300,- Kč bez DPH (+ DPH 10%)
 

OBJEDNAT

Obsah

Poděkování

1. Úvod
1.1. Struktura malířského díla a studium techniky malby
1.2. Restaurátorský a materiálový průzkum maleb a polychromií
1.3. Přehled metod neinvazivního průzkumu
1.3.1. Metody založené na rentgenovém záření
1.3.2. Optické a spektroskopické metody
1.3.3. Méně rozšířené metody

2. Rentgenová radiografie
2.1. Obecné principy pro praxi
2.2. Typy řešených úloh
2.3. Zpracování snímků (post-processing)
2.4. Počítačová tomografie (CT) a laminografie (CL)
2.5. Aplikace nových metod v radiografii: vysoké rozlišení, materiálová citlivost a mobilita
2.5.1. Pixelové detektory
2.5.2. Energeticky citlivá radiografie

3. Rentgen-fluorescenční metody
3.1. Obecné principy pro praxi
3.2. Bodová měření přenosnými přístroji
3.2.1. Detekční rozsah a informační hloubka
3.2.2. Detekční limity
3.2.3. Limity kvantitativních analýz
3.2.4. Univerzálnost a mobilita
3.2.5. Ukázky využití přenosného XRF analyzátoru pro screening výtvarného díla
3.2.6. Ukázky využití přenosného XRF analyzátoru pro řešení speciálních úloh
3.3. Zobrazování chemického složení v ploše
3.3.1. Mikro-XRF mapování
3.3.2. Makroskopické XRF (makro-XRF) skenery
3.3.3. Analytická omezení a zpracování dat
3.3.4. Plošná XRF se zobrazovacími detektory

4. Interpretace a význam neinvazivního zkoumání

5. Literatura a další reference

6. Extended abstract (Z. Čermáková)

OBJEDNAT