Metodiky

Malířská díla ani vzorky z nich odebrané nelze přizpůsobit standardním postupům analytických stanovení. U odebraných mikro-vzorků je to z důvodu jejich malé velikosti a značné vnitřní heterogenity, která však nese informaci o technice a proto musí být zachována.

Použití moderního přístrojového vybavení není samo o sobě postačující, je třeba, aby byl zároveň pro danou aplikaci vypracován metodický postup, což obvykle není triviální úkol. Navíc nikdy nestačí použití jediné techniky. Například v oblasti mikroanalýzy barevné vrstvy na uměleckých předmětech žádné komplexní řešení dosud neexistuje. Barevná vrstva je směsí pigmentů a jejich pojiv. Anorganické a organické složky malby vyžadují zcela odlišné postupy jejich identifikace.

Laboratoř Alma vypracovala v posledních letech několik metodických postupů, jak postupovat k analýze uměleckých děl. Metodiky jsou zaměřené na určité analytické metody a často i na specifická umělecká díla – např. portrétní miniatury, jejichž drobná velikost umožňuje jednak snadný transport k přístroji, ale především měření v přístrojích, které nejsou přizpůsobené na měření velkých vzorků. To se týká např. práškové rentgenové difraktometrie.

Metodika pro vizualizaci vnitřní struktury malířského díla s využitím nových metod na bázi rentgenového záření

Janka Hradilová, David Hradil, Olga Trmalová, Jan Žemlička

Tato metodika se zabývá zapojením nově testovaných a nově vyvíjených metod umožňujících zobrazení vnitřní struktury díla do restaurátorského průzkumu, omezuje se však pouze na metody využívající rentgenové záření – rtg. radiografii (XRR) a rtg. fluorescenci (XRF). Velmi široká oblast metod využívajících infračervené záření zůstává námětem dalšího systematického výzkumu. Metodika je členěna do tří částí. V té prvé je monitorován a zhodnocen současný stav poznání v celém oboru zobrazovacích technik (tj. optických i radiografických) a popsána míra zapojení těchto stávajících možností do praktického restaurátorského průzkumu malířských děl. V druhé části je popsáno testování radiografických zařízení s pixelovými detektory nově vyvinutých v rámci projektu NAKI DF12P01OVV048 a zhodnocen jejich přínos pro praktický průzkum techniky malby vyplývající s mimořádného prostorového rozlišení, materiálové citlivosti a mobility. Metodika se přitom zaměřuje na praktické aspekty použití a interpretace spíše než na technické parametry a obsluhu jednotlivých zařízení. Ve třetí části je metodika doplněna testováním rentgen-fluorescenčního velkoplošného skeneru (MA-XRF), který představuje soudobou špičku v neinvazívních analytických technikách.

Číslo projektu: DF12P01OVV048 (CEP)

Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury ČR

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203455

Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory: Metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ

David Hradil, Janka Hradilová

Cílem metodiky je stanovit obecné limity pro práci s přenosnými XRF analyzátory (aktuálně dostupnými a nově vyvíjenými) v praxi materiálového průzkumu malířských výtvarných děl a snížit tak rizika mylných interpretací v daném kontextu. Cílovou skupinou jsou odborníci a poučení laici bez ohledu na výchozí vzdělání, kteří chtějí metodu používat v praxi památkové péče nebo v rámci mezioborového výzkumu výtvarného umění, a to jako součást neinvazívní fáze takového výzkumu, při které není nutný jakýkoliv zásah do výtvarného díla a často ani transport na specializované pracoviště.

Číslo projektu: DF12P01OVV048 (CEP)

Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury ČR

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203454

Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii: Metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ

Zdeňka Čermáková, Veronika Košařová

Cílem uplatnění metodiky je stanovit limity pro práci s aktuálně dostupnými přenosnými IČ a Ramanovými spektrometry při analýze malířských výtvarných děl, popsat komplikující faktory při měření a zejména následné interpretaci spekter, která je pro analýzu zásadní, a poskytnout tak praktický návod pro začlenění spektroskopických metod do standardního průzkumu malířských děl. Metodika se zaměřuje na snadno přenosné spektrometry, kterými lze analyzovat objekty kulturního dědictví přímo v místě jejich umístění a které tak dosahují vysoké flexibility použití.

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203456